Clip VDO Tattoo By ช่างแบม

ผลงานการสักลาย รูปเสือ (สักทับลายเก่า เพิ่มลายสักใหม่) By ช่างแบม
1489071457415

ผลงานการสักลาย นกฮูกน่ารักๆ Tattoo By ช่างแบม 
IMG_8293


งานสัก Font คำว่า “ฉันทะ” ใช้เวลาไม่เกิน 6 นาที ค่ะ

Clip VDO ผลงานสักลาย รูปโลก งานสี ใช้เวลาไม่กิน 20 นาที

Clip VDO ผลงานสักลาย ดอท ค่ะ ใช้เวลาในการสัก 3 ชม.

Clip VDO สักลายตัวหนังสือ บริเวณสีข้างลำตัว 

Clip VDO สักลาย Infinity tattoo

เดี๋ยวจะอัพผลงานเรื่อยๆ นะคะ

โฆษณา